CONFECCIÓ D'UN CATÀLEG D'ADRECES WEB DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA PER A 1er CICLE D'E.S.O. I APLICACIÓ A L'AULA.

horizontal rule

 

 

ÍNDEX:

1.Introducció.

2.Activitats.

3.Materials.

4.Resultats.

5.Conclusions.

6.Bibliografia.

Annex:

Currículum oficial de C. de la Natura de l'E.S.O. a la C.V.

CATÀLEG

 

Anar a la Pàgina Principal.

 

4.    ANÀLISI DE RESULTATS 

En quant a l'estadi I del Projecte, s'està en condicions d'afirmar que actualment no existixen a la Xarxa moltes pàgines Web, en valencià i/o castellà, amb continguts idonis per a la seua incorporació al currículum de Ciències de la Naturalesa de 1r Cicle d'E.S.O. 

Fent una breu anàlisi de la proporció de pàgines Web trobades de cadascuna de les cinc Ciències de la Naturalesa (vore gràfic), ens trobem que les pàgines més abundants són les que desenvolupen continguts de Biologia (46,5%), seguida a prou distància de la Física ( 26,3%) i l'Astronomia (13,6%); per la qual cosa podem afirmar que l'estudi de la vida i per la vida, és el que més preocupa a la humanitat. 

            Les que menys profusió tenen a la Xarxa són la Química que compta només amb el 4,4% de les pàgines amb continguts de Ciències de la Naturalesa  susceptibles de ser apresos per alumnes de 1r Cicle d'E.S.O., i la Geologia amb un 9,6% de les pàgines. 

A banda dels buscadors més coneguts en idioma espanyol: Yahoo Espanya, Visca, Ozú, AltaVista, Sol, km 0, Hispavista, Trovator i Buscopio;  s'han utilitzat per a la localització de pàgines Web  els “portals” d'Internet més importants al nostre país, destacant els que s'expressen en la següent Taula adjunta, amb l'expressió de percentatge de pàgines que alberguen, en relació amb el total de pàgines trobades. 

PORTALS MÉS IMPORTANTS

ADREÇA

% DE PÀG. WEB

Programa de Nuevas Tecnologías del MEC

http://pntic.mec.es

14,9

Xarxa Telemática Educativa de Catalunya

http://www.xtec.es

14,9

CONTENIDOS

http://www.contenidos.com

11,4

GEOTICIES

http://www.geoticies.com

11,4

 

 

A més a més d'aquestos portals de gran importància educativa, pels continguts de Ciències de la Naturalesa que contenen i que s'aconsella la seua visita tot professional de l'educació; els portals que s'han trobat amb més enllaços educatius aprofitables han sigut, i per aquest ordre: el programa d'Educació a la Xarxa (www.educared.net) , el programa INDEXNET de l'Editorial Santillana (www.indexnet.santillana.net) i el tercer en importància ha sigut el portal del Col·legi Irabia de Pamplona (www.irabia.org). 
 

 

 
S'ha trobat en prou portals educatius d'Internet (EDUCARED, XTEC,...), una quantitat massiva de materials educatius de totes les àrees en general, i de la que ens ocupa que és les Ciències de la Naturalesa en particular, per a “descarregar” al nostre ordinador, és dir, que no es poden consultar directament a través de pàgines Web, però només a fer un “clic” es grava el programa o arxiu en el nostre disc dur, normalment en format de fitxer comprimit, que una vegada descomprimit es pot executar perfectament.

   Les pàgines Web que oferixen estos materials no s'han mencionat en el present treball per no ajustar-se al fi que ací es pretén. 

Per a l'avaluació de l'estadi II del Projecte, consistent en aprendre certs continguts de Ciències de la Naturalesa a l'aula d'informàtica, aplicant algunes adreces de pàgines Web del Catàleg, s'ha impartit dos mateixes unitats als dos grups de 1r E.S.O. La unitat 1: “El nostre Sistema Solar” en 1r B s'ha desenvolupat utilitzant la Web i amb 1r A (grup de control) el treball ha sigut portat a cap sense utilitzar la Web, és dir, amb el mètode tradicional. Amb la unitat 2: “Ecosistemes mediterrànis: El delta de l’Ebre i La Isla de Benidorm” s'ha invertit la metodologia, és dir, en 1r B  (grup de control) amb explicació del professor, llibre i quadern i en el grup de 1r A amb Web. 

Els resultats de l'avaluació de cada unitat han sigut els següents: 

 

MÈTODE TRADICIONAL

MÈTODE WEB

 

Prova U.1

(1rA)

Prova U.2

(1rB)

MITJANA

Prova U.1

(1rB)

Prova U.2

(1rA)

MITJANA

Mitjana

7,11

5,78

6,45

7,54

7,87

7,71

Desv.típica

1,77

2,61

2,19

1,48

1,60

1,54

              Es pot comprovar que els resultats obtinguts amb Web són més satisfactoris que amb la metodologia tradicional, destacant: 

1.   Les mitjanes obtingudes amb Web són majors.

2.   Les desviacions típiques són menors el que indica menor dispersió, major agrupamiento de les qualificacions al voltant de la mitjana. 

A la vista d'aquestes dades cal assenyalar que: 

·         ·     Els dos grups milloren amb la metodologia Web, ressaltant el grup B que obté una mitjana de 7,54  front a  5,78  amb una desviació típica d'1 ,48  front a  2,61. Açò indica que l'estudi de les unitats a través de les pàgines Web, ha incidit positivament en el grup B  de forma molt significativa.

·         ·     El grup 1r A què és bo,  millora lleugerament amb Web i el  B  que, generalment, està obtenint resultats inferiors al grup A, amb metodologia Web millora ostensiblement. 

 

horizontal rule

Anterior Amunt Següent

Para comentarios y sugerencias:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright.

Alfonso Martínez Miguel

Resolución aconsejada: 800x600
16 bits de colores.