Annex:

 

Currículum oficial de C. de

 

la Naturalesa de l’E.S.O.

 

a la C. Valenciana.

 

 (D.O.G.V. nº 1.759 de 6-4-1992)

   

IMPORTANT: A més a més de poder consultar on-line el contingut d'esta Web, es pot descarregar l'arxiu .ZIP que conté íntegre el Currículum; per a una vegada descomprimit visualitzar-ho en Word.

Descarregar

 

Currículo oficial en castellano.

En castellano

“…

II. OBJECTIUS GENERALS 

O-1. Comprendre i expressa missatges científics per mitjá de l’ús del llenguatge oral i escrit amb propietat i, també,altres sistemes de notació i representació quan siga necessari. 

O-2. Aplicar els conjunts básics de les ciéncies de la natura per a elaborar una interpretació científica dels principals fenómens naturals i, també, per analitzar i valorar alguns desenvolupaments i aplicacions tecnológics de relleváncia especial. 

O-3. Aplicar estratégies personals coherants amb els procediments de la ciéncia en la resolució de problemes:identificació del problema, formulació d’hipótesis, planificació i realització d’activitats per a constrastar-les, sistematització i análisi dels resultats i comunicació d’aquAquests . 

O-4. Participar en la planificació i en la realització en equip d’activitats científiques , tot valorar les aportacions própies i dels altres d’acord amb els objectius establerts i, també, mostrant una actitut flexible i de col·laboració que els faça assumir responsabilitats en el desenvolupament de les tasques. 

O-5. Elaborar criteris personals i raonats sobre qüestions científiques i tecnológiques básiques en la nostra época mitjançant el contrast i l’avaluació d’informacions obtingudes en fonts diferents. 

O-6. Emprar els seus coneixements sobre el funcionament del cos humá per a desenvolupar i afermar els hábits de cura i salut corporal que propicien un clima individual i social sa i saludable. 

O-7. Emprar els seus coneixements sobre els elements físics i els éssers vius per a fruir del medi natural i, també, per a proposar, valorar i, si s’escau, participar en iniciatives encaminades a conrservar-lo i a millorar-lo. 

O-8. Reconéixer i valorar les aportacions de la ciéncia per a la millora de les condicions d’existéncia dels éssers humans; per a apreciar la importáncia de la formació científica; per a emprar en les activitats quotidianes les actituds i els valors propis del pensament científic i per a adoptar una actitud crítica i fonamentada davant dels grands problemes que avui plantegen les relacions entre la ciéncia i la societat. 

O-9. Valorar el coneixement científic com un procés de constucció lligat a les característiques i a les necessitats de la societat en cada moment históric i sotmés a evolució i a revisió contínua.

 

III. CONTINGUTS

Nota: Els continguts que figuren entre asteriscos (*) es desenvoluparan al darrer curs de l’etapa. No obstant això, alguns dels seus aspectes poden ser tractats, també, en cursos anteriors. 

Bloc 1: Aproximació al treball científic.

 

C-1.1. Expressió clara de les expectatives davant de situacions quotidianes,tant pel que fa a l’àmbit públic com al privat, i  interpretació de les “dades” que aquAquests  situacions els  proporcionen. 

C-1.2. Expressió verbal  o gráfica ( mitjançant  dibuixos, diagrames, gràfics,etc.) del desenvolupament i resultat de les activitats realitzades. 

C-1.3. Planificació i realització d’observacions, classificacions,  etc. com  a resposta  als problemes plantejats. 

C-1.4. Plantejament de preguntes que permeten la investigació. 

C-1.5. Formulació d’hipótesis i de la seua contrastació.  

C-1.6. Planificació d’activitats per a contrastar hipótesis (control de variables). 

C-1.7. Utilització d’instruments básics de mesura i observació amb un grau creixent de precisió (regle, balança,cronòmetre, termòmetre, proveta). 

C-1.8. Utilització de fonts secundaries (llibres, periòdics, revistes,vídeos…) per a realitzar investigacions, com ara: beneficis i perjudicis de la utilització de les difererents fonts d`energia, distribució de l`energia elèctrica des del lloc d`obtenció fins al del consum, etc. 

C-1.9. Utilització correcta del llenguatge tècnic i coneixement dels sinònims que per a aquests tecnicismes s`utilitzen en la vida quotidiana. 

C-1.10. Desemvolupament quantitatiu de les idees i dels conceptes qualitatius. 

 

Bloc 2: Naturalesa de la ciència. Relacions entre ciència, tècnica i societat.  

C-2.1. Caràcter temptatiu i d´invenció de les teories científiques. 

C-2.2. Idees o teories que es mantingueren en determinades èpoques, les causes del seu manteniment o del seu abandó i les idees o teories que les substituïren; per exemple: el model geocèntric, el model atòmic de Dalton,la teoria de la generació espontània. 

C-2.3. Canvis (socials, morals, etc.) que es produeixen en la vida de les persones a causa del pas d´una teoria a una altra de diferent; per exemple: la teoria de l´evolució, la gravitació universal i la predicció anticipada de l´arribada dels cometes. 

C-2.4. Aplicacions pràctiques d´algunes idees i d´algunes teories científiques, el desenvolupament tecnològic al qual s´ha arribat i la seua incidència en la vida quotidiana; per exemple:anàlisis del funcionament d´objectes, d´instruments o processos basats en idees científiques. 

C-2.5. Avanç experimentat en algun camp concret (medicina, agricultura, materials, comunicació, indústria, obres d´enginyeria …) , i algun dels problemes que han sorgit amb aquests avanços (contaminació, residus, escalfament de l´atmosfera, forat en la capa d´ozó … ). 

C-2.6. Comprensió del fet que l´aspecte científic és només un dels molts factors que s´ha de tenir en compte en la solució dels problemes que es planteja la societat actual i que, en la presa de decisions, s´han de valorar diverses implicacions; com ara: les fonts de l´energia. 

C-2.7. Existència de discrepàncies entre els científics sobre algun problema actual; com ara: la fusió freda, la predicció de terratrèmols. 

C-2.8. Comprensió que la manera en què es produeixen i s´accepten els coneixements en les ciències és diferent de la de la vida quotidiana. 

C-2.9. Disposició a la consideració i valoració d´arguments diferents dels propis. 

C-2.10. Disposició a col·laborar amb els altres. 

C-2.11. Actitud de curiositat, de perseverança i de disposició a l´anàlisi reflexiva. 

C-2.12. Respecte i sensibilitat envers el medi ambient i rebuig cap a les accions humanes responsables de la contaminació i la degradació d´aquest. 

C-2.13. Confiança en la pròpia capacitat personal per a progressar. 

 

Bloc 3: Propietats  generals  de la matèria i de la naturalesa corpuscular 

C-3.1. Propietats generals dels materials en quansevol estat d’agregasió ( sòlid, liquid i gasós): massa, volum i densitat. 

C-3.2. Estructura corpuscular (discontinuïtat) dels sistemes materials. 

C-3.3. Importància pràctica de les propietats i característiques d´alguns materials. 

C-3.4. Utilització del model cinètico-corpuscular per a explicar:

3.4.1. Estats d´agregació (sòlid, líquid i gasós) i canvis d´estat.

3.4.2. Propietats i comportament dels gasos.

3.4.3. Pressió atmosfèrica. 

 

Bloc 4: L’estructura  de les substàncies i la producció de noves substàncies  

C-4.1. Concepte macroscópic  d’element, de substàcia pura, de dissolució i de mescla (sistemes homogenis i heterogenis).

4.1.1. Reconeixement de les propietats d’elements i de compostos químics importants per la seua utilització en el laboratori, en la indústria i en la vida diària.

4.1.2. Identificació en processos senzills de transformacions físiques i químiques.

4.1.3. Utilització de tècniques per a separar substàncies pures d’una mezcla. 

C-4.2. Concepte microscòpic d’element ,de compost i de substància pura.Teoria atòmico -molecular. 

C-4.3. Introducció a les reaccions químiques : model elemental de reacció. Principi de coservació de la massa.

4.3.1. Reiconeixement de reaccions exotèrmiques i endotèrmiques.

4.3.2. Modificació del desenvolupament de reaccions químiques: factors que influixen en la velocitat de reacció. Disseny i realització d’experiències per a comprobar la influència de la temperatura, a concetració i la presència de la catalitzadors.

4.3.3. Significat d’una equació química. 

C-4.4. Importància de les reaccions químiques en relació amb aspectes energètics, biològics i de fabricació de material.  

C-4.5. Actuació en el laboratori segons les normes de seguretat en la utiltzació de productes i en la realització d’experiències. 

C-4.6. Iniciació a l’estructura de l’àtom .Naturalesa elèctrica .Model de Rutherfor. 

C-4.7. Estudi de les regularitats dels primers elements del sistema periòdic .La seua importància. 

C-4.8. Unió entre àtoms. 

C-4.9. Representació mitjaçant fórmules d’algunes substàncies presents en l’entorn o d’especial interès  per la utilització i les aplicacions. 

C-4.10. Valoració crítica de l’efecte dels productes químics presents en l’entorn sobre la salut, la qualitat de vida, el patrimoni artístic i natural i el futur del nostre planeta. Anàlisi de les mesures internacionals que s’estableixen en aquest assumpte. 

 

Bloc 5: L’energia i la seua  transferència .  

C-5.1. Concepte qualitatiu d’energia. Tipus d’energia. Anàlisi de situacions de la vida quotidiana en les quals es  produesquen transformacions  i intercanvis d’energia ,tot identificant els  diferents  tipus. 

C-5.2. (*) Transferència d’energia d’uns sistemes a uns altres:treball i calor(*).Rapidesa en la tranferència d’energia:potència.Rendiment.Anàlisi d’alguns aparels i màquines d’ús quotidià,tot comparnt el seu consum i el seu rendiment. 

C-5.3. Calor, temperatura i canvi d’estat. 

C-5.4. (*) Principi de  conservació de l’energia (*) .La seua degradació .Canvis en els sistemes i energia associada .Anàlisi i  interpetració de diverses transformacions energuètiques en qué es  manifesta la seua conservació i la seua  degradación. 

C-5.5. Els problemes energètics en la societat actual.Valoració de l’energia  en les activitats quotidianes i la seua repercussió sobre la cualitat de la vida i el desenvolupament econòmic.Presa consciència de la limitació dels recursos energètics. 

C-5.6. Propagació d’energia sense transport de massa.Estudi de la llum.Una aproximació al so. 

 

Bloc 6: La Terra i l´atmosfera. La seua dinàmica  

C-6.1. Estructura i carácterístiques de l`atmosfera, el seu paper protector. L`aire: composició i propietats: pes, moviment de les seues partícules compressibilitat, capacitat d`alterar materials. 

C-6.2. Cicle de l`aigua. L`aigua i les seues propietats: bon dissolvent, gran capacitat calorífica, capacitat d`alteració de materials. 

C-6.3. Planificació i realizació d`experiències senzilles adreçades a estudiar algunes de les propietats de l`aire i de l`aigua. 

C-6.4. Els fenòmens atmomèrics i les conseqüències en la superfície terrestre i en els èssers vius. 

C-6.5. Recollida  i representació de dades metereorològiques per mitjà d`aparells de mesura. Interpretació de taules, de gràfics i de mapes relacionats amb els fenòmens atmosfèrics i la predicciò del temps. 

C-6.6. Importància de l`aire i del l`aigua per als èssers vius. El problema de l`exhauriments dels recursos. 

C-6.7. Valoració de la importància de l`aire i de l`aigua per als èssers vius i anàlisi crítica de totes aquelles activitats humanes que impliquen contaminació i excés de consum. 

C-6.8. Roques i minerals fonamentals del relleu de la Comunitat Valenciana i de l`Estat espanyol. Grans unitats litològiques d`Espanya. 

C-6.9. Identificació mitjançant claus de roques i minerals, a partir de l`exploració de les seues propietats, tot utilizant els instruments oportuns: navalla, llima, àcid, balança, lupa. 

C-6.10. Establiments de relacions entre propietats de les roques i els minerals i les seues aplicacions pràctiques i importància econòmic, fent menció especial d`aquelles que s`utilitzen a la Comunitat Valenciana. 

C-6.11. Canvis produïts en les roques i en el relleu ocasionats per processos geològics externs. La formació de roques sedimentàries. (*) Els canvis produïts en les roques i en el relleu ocasionats per processos geològics interns (*). 

C-6.12. Recerca d`explicacions geològiques a les estructures observades en les roques i en el relleu al camp, al medi urbà o en diferents fons documentals. 

C-6.13. Estructura informació d`uns sól. Destrucció, cura i recuperació del sòl. 

C-6.14. Realització d`investigacions sobre els components i propietats de sòls propers. 

C-6.15. Principals sòls de la Comunitat Valenciana i la seua importància per a les activitats humanes. 

C-6.16. Reconeixement i valoració de la importància de les roques, dels minerals i del sòl per a les activitats humanes i, també de la necessitats de recuperar les zones malmeses per una explotació industrial prèvia. 

 

Bloc 7: Diversitat i unitat dels éssers vius.  

C-7.1. Diferents models d’organització d’animals i vegetals.Relació , morfologia , funció i mode de vida. 

C-7.2. Elaboració i utilització de claus per a la identificació dels  grans models taxonòmics als quals pertanyen organismes comuns a partir de l’observació de les seues característiques. 

C-7.3. Comprensió i valoracio dels sistemes de classificació com a formes d’interpretació de la diversitat. 

C-7.4. La cèl·lula com a unitat d’estructura i de funció.Organització unicel·lular i pluricel·lular. 

C-7.5. Observació i descripció d’éssers unicel·lulars i cèl·lules vegetals i animals mitjançant la realització de preparacions amb material fresc , tot emprant el microscopit òptic. 

C-7.6. Manifestacions d’altres formes de vida present en la vida quotidiana:els bacteris i els virus . 

C-7.7. Unitat de funció en els éssers vius.L’esser viu com a sistema . 

C-7.8. Realització d’experiències que aborden problemes relacionats amb les funcins vitals, partint d’algunes hipòtesis explicatives i emprant fonts documentals. 

C-7.9. Les funcions de nutrició com a conjunt de processos per a l’obtenció d’energia i formacio d’estructures en els éssers vius . Nutrició autotròfa i heteròtrofa. 

C-7.10. La reproducció com a mecanisme per a assegurar la continuïtat de les espècies. Reproducció sexual i asexual. 

C-7.11. Introducció als fenòmens de l’herència i la variació en els éssers vius. 

C-7.12. Observació i descripció de cicles vitals en animals i en plantes, sabent emprar diferents tècniques de reproducció en plantes (bulbs, mugronament, esqueixos ,llavors);tot valorant la intervenció humana en la reproducció i en la nutrició animal i vegetal i la seua importància ecològica i econòmica. 

C-7.13. Relació  i coordinació com a conjunt de processos que expliquen la recepció d’estìmuls, l’elaboració i la producció de repostes. 

C-7.14. Desenvolupament d’actituts de cura i de respecte de totes les formes de vida, especialment per aquelles que estan amenaçades d’extinsió i per les que resulten imprescindibles per al manteniment d’ecosistemes importants , en especia les que hi ha a la Comunitat Valenciana. 

 

Bloc 8: L’ésser humà i la salut.  

C-8.1. Salut i malaltia. Creixement i desenvolupament. Importàciade l’adquisició d’estils de vida saludables. L’exercici físic salut bucodental, prevenció d’accidents i malalties infeccioses. Utilizació del sistema sanitari. 

C-8.2. Disseny  d’un pla organitzat de distribució dels tèmps de treball i d’oci. 

C-8.3. Estudi dels hàbits de salut de la nostra comunitat, tot incloent-hi el disseny d’estratègies per a contrastar algunes explicacions donades davant un problema de salut individual, escolar o local. 

C-8.4. Realització d’investigacions i d’utilització de models per a contrastar hipòtesis emeses sobre problemes relacionats amb els processos de nutrició , de reproducció o de relació . 

C-8.5. Nutrició humana. Hàbits alimentaris i la seua relació amb la salut. Dieta saludable i equilibrada. Obesitat. Conservació, manipulació i comercialització dels aliments. Les pérsones com a consumidors. 

C-8.6. Utilizació de tècniques per a l’elaboració de dietes equilibrades ,la conservacio d’aliments i la detecció de fraus. 

C-8.7. Reproducció humana.Canvis corporals al llarg de la vida. Aparell reproductor masculí i femení. Fecundació, embaràs i part. 

C-8.8. La sexualitat humana com a comunicació efectiva i de plaer; com a opció personal i com a desemvolupament de sentiments i de relacions d’igualtat. 

C-8.9. Interès per informar-se sobre qüestions de sexualitat i disposició favorable a demanar ajuda a professionals i a centre especialitzats. 

C-8.10. Reconoixement i acceptació de diferents pautes de conducta sexual i respecte per aquests. 

C-8.11. El sexe com a factor de discriminació en la societat. Mètodes anticonceptius i noves tècniques reproductives.  

C-8.12. Anàlisi i comparació de diferents mètodes anticonceptius. 

C-8.13. Malalties de transmissió sexual. Hàbits saludables d’igiene sexual. 

C-8.14. Relació i comunicació humana. Perceció de la informació, el seu processament i l’elaboració de repostes. 

C-8.15. Factors en la societat actual que repercuteixen en la salut mental. 

C-8.16. Foment en la tolerància i del respecte per les diferències individuals, físiques i psísiques. 

C-8.17. Reconoixement i acceptació de l’existència de conflices interpersonals, grupals i de gènere; valoraciódel diàlegcom a mesura de salut mental davant d’quests. 

C-8.18. Problemàtica del tabac, de l’alcohol i de les drogues i dels seus efectes sobre la salut i socials.Consum de medicaments, la seua eficàcia i els riscos. 

C-8.19. Actitud responsable i crítica davant els sugeriments de consum de drogues o activitats que comporten un atemptat contra la salut personal o col.lectiva. 

C-8.20. Utilització de procediments per a calcular les constants vitals en les diferents situacions d’activitat corporal i interpretació d’anàlisis de sang i d’orina. 

C-8.21. Valoració dels efectes que tenen sobre la salut els hàbits d’alimentació, d’higiene, de consultes preventives i de cura corporal. 

 

Bloc 9: L’ecosistema: energia i interrelacions en els sistemes ambientals.  

C-9.1. Components de l’ecosistema. 

C-9.2. Interpretació de maquetes i mapes topogràfics senzills i de gràfics sobre dades físiques i químiques del medi natural. 

C-9.3. Classificació i identificació dels éssers vius a partir de dades recollides en el camp, amb l’ajuda d’instruments de laboratori, de claus i de guies. 

C-9.4.Interaccions en l’ecosistema. Adaptacions. 

C-9.5. Planificació i realització d’algun estudi experimental, al laboratori o al camp, que permeta contrastar algunes explicacions emeses sobre les relacions en l’ecosistema, tot analitzant les interrelacions entre els factors atmosfèrics, litològics i biològics, ncloent els microorganismes. 

C-9.6. Cicles de la matèria i el flux de l’energia (*). 

C-9.7. oració i interpretació de catenes, cadenes i xarxes tròfiques i piràmides, en ecosistemes terrestres i aquàtics (*). 

C-9.8. Elaboració i difusió a l’aula, al centre o a la localitat de les conclusions obtingudes de l’estudi dels factors biòtics i abiòtics i de les seues interraccions en ecosistemes aquàtics i terrestres de la Comunitat Valenciana (*). 

C-9.9. (*)Introducció als conceptes d’equilibri ecològic i regulació dels ecosistemes, tot relacionant-ho amb les mesures que eviten el deteriorament del medi ambient (*). 

C-9.10. Aproximacio´al paper desenvolupat per l’ésser humà en l’entorn, tant en els aspectes positius com en els negatius, estudiant i promovent la cura i el respecte del manteniment del medi físic dels éssers vius com a part essencial de l’entorn humà. 

C-9.11. Reconeixement i valoració de la funció que acompleixen els diferents components de l’ecosistema i la seua contribució a l’equilibri d’aquest. 

 

Bloc 10: Els canvis en els sistemes biogeològics.  

C-10.1. (*) Canvis naturals en els ecosistemes, en les poblacions i en el relleu (*). 

C-10.2. Planificació i realització d’activitats que permeten contrastar algunes de les explicacions emeses sobre les causes dels canvis en el medi natural (*). 

C-10.3. Canvis en els ecosistemes produïts per l’acció humana. 

C-10.4. Anàlisi crítica d’intervencions humanes en el medi a partir d’una recollida de dades tot emprant fonts diferents. 

C-10.5. Accions de conservació i recuperació. 

C-10.6. (*) Establiment de relacions entre les alteracions en el relleu i els problemes pràctics que la societat ha d’abordar per a prevenir les catàstrofes (*). 

C-10.7. Utilització de tècniques per a conèixer el grau de contaminació de l’aire i de l’aigua i també la seua depuració. 

C-10.8. (*) La terra, un planeta en canvi continu. Els fòssils com a indicadors. Algunes interpretacions històriques al problema dels canvis (*). 

C-10.9. (*) Introducció a l’anàlisi i discussió de diverses explicacions del canvi a la Terra o en els organismes, incloent-hi tant les explicacions històriques (catastrofistes, fixistes), com les actuals (tectònica de plaques, evolució biològica), a partir de textos, vídeos (*). 

C-10.10. (*) Plantejament i estudi de situacions de previsió de canvis futurs en diversos sistemes ambientals per a aventurar que es pot esperar què passarà, en algunes condicions, en el substract geològic i en les comunitats o poblacions d’éssers vius, com l’evolució de les costes o dels boscos del nostre territori (*). 

C-10.11. Defensa del medi ambient amb arguments fonamentats i contrastats davan d’activitats humanes responsables de la seua contaminació i degradació, tot adoptant una actitud favorable a participar en iniciatives que tinguen com a finalitat la conservació i recuperació del medi natural. 

 

Bloc 11: Electricitat i magnetisme.  

C-11.1. Naturalesa elèctrica de la matèria: fenòmens d’electrització. La càrrega elèctrica com a propietat general de la matèria. 

C-11.2. Forces elèctriques. Energia potencial elèctrica. Corrent elèctric: circuit elemental de corrent continu.Llei d’Ohm.  

C-11.3. Naturalesa elèctrica de la matèria i estructura de la substància: l’electròlisi. 

C-11.4. Disseny, cronstrucció, representació gràfica i interpretació de circuits elèctrics sencills de corrent continu, i també utilització adequada d’instruments de mesura en circuits elèctrics elementals. 

C-11.5. Transformacions energètiques d’un circuit elèctric.Identificació i anàlisi de les trnsfomacions energètiques que tenen lloc en màquines i aparells elèctrics sencills. 

C-11.6. Imants. Efecte d’un corrent elèctric sobre  una agulla imantada. Estudi qualitatiu de la inducció electromagnètica. Funcionament d’un motor elèctric i d’un generador de corrent altern elementals.Explicació de fenòmens quotidians relacionats amb l’electricitat i el magnetisme. 

C-11.7. Reconeixement de la importància de l’electricitat per a la qualitat de vida i el desenvolupament industrial i tecnològic. 

 

Bloc 12: Forces i moviments. La gravitació universal.  

C-12.1. Magnituds que cal per a l’estudi del moviment. Estudi de qualsevol  moviment. (*) Tractament  quantitatiu del moviment uniforme. Càlcul de l’acceleració (*). 

C-12.2.Disseny i  realització d’experiéncies per a l’análisi  dels diferents moviments on es prenguen les dades, es tabulen, es representen i s’obtinguen conclusions. 

C-12.3. Observació i anàlisi de moviments que es desprodueixen en la vida quotidiana, com el moviment de la terra i la lluna, que permetran als alumnes formular possibles explicacions sobre la relació entre forces i moviments. 

C-12.4. Les forces (*) Principis de la dinàmica (*). 

C-12.5. Utilització de tècniques de resolució de problemes per a abordar els que fan  referència a moviments i forces. 

C-12.6. Identificació de les forces que intervenen en situacions senzilles de la vida quotidiana. 

C-12.7. (*) Forces d’interès en la vida quotidiana (*). 

C-12.8. Concepte de pressió. Realització d’experiències per a analitzar l’efecte de la pressió exercida pels sòlids i els fluids i les variables que la determinen. 

C-12.9. (*) El problema de la posició  de la Terra a l’univers. Algunes explicacions històriques. La Gravitació Universal (*). El pes dels cosos.(*) La síntesi newtoniana (*). 

C-12.10. El Sistema Solar. L’univers.

 

Especificacions per al quart curs  

En biologia i geologia

1.      Cicles de matèries i flux d´energia en l´ecosistema. Equilibri ecològic i regulació de l´ecosistema.Els canvis en els ecosistemes a llarg termini. 

2.      Els canvis en les roques i en el relleu i alres manifestacions ocasionats per la dinàmica interna de la Terra. 

3.      Els grans canvis en la Terra i en els éssers vius. Interaccions entre els processos biològics i geològics. Algunes teories explicatives del problema dels canvis.  

En física i química

1.      El moviment: magnituds necessàries per a estudiar-lo. Tractament quantitatiu del         moviment uniforme.Càlcul de l´acceleració. 

2.      Les forces. Principis de la dinàmica. Forces d´interès en la vida quotidiana. 

3.      El problema de la posició de la Terra en l´Univers. Algunes explicacions hitòriques. La Gravitació Universal. La síntesi Newtoniana. 

4.      Processos de transferència energètica: treball i calor. Principi de la conversació de l´energia.

…”

   


Anar a la Pàgina Principal.

Anar al principi d'aquesta pàgina.