CONFECCIÓ D'UN CATÀLEG D'ADRECES WEB DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA PER A 1er CICLE D'E.S.O. I APLICACIÓ A L'AULA.

horizontal rule

 

 

ÍNDEX:

1.Introducció.

2.Activitats.

3.Materials.

4.Resultats.

5.Conclusions.

6.Bibliografia.

Annex:

Currículum oficial de C. de la Natura de l'E.S.O. a la C.V.

CATÀLEG

 

Anar a la Pàgina Principal.

 

2.    RELACIÓ D'ACTIVITATS 

 El Projecte s'ha portat a la pràctica en dos estadis ben diferenciats: 

§         Estadi I: Confecció d'un catàleg d'adreces Web, a través de les quals es puguen aconseguir objectius de l'àrea de Ciències de la Naturalesa per al 1er Cicle d'E.S.O. a la nostra Comunitat. 

§         Estadi II: Aplicació a l'aula d'algunes de les adreces del catàleg, per a experimentar la proposta i extraure conclusions. 

 

2.1. Relatiu a l'estadi I del projecte de confecció del catàleg d'adreces Web: 

Es va començar pel disseny d'una base de dades amb el programa Excel, destinada a albergar les adreces Web, de tal forma que fóra intuïtiva la seua localització i en tot cas permetera l'aplicació de senzills filtres pels diferents camps que la componen (obrir amb Excel els arxius “Catálogo” en llengua castellana o “Catàleg” en llengua valenciana del disquet annex). 

A continuació, es va començar amb l'estadi I del projecte, consistent en la confecció del catàleg de pàgines Web que ha continuat fins al final de la 2a fase del projecte. 

 

Durant aquest primer estadi del projecte, l'autor ha seguit un rigorós procés de: 

 

        ·       Localització de pàgines Web en Internet amb l’ajuda dels “buscadors” més famosos. 

        ·         Verificació de la informació de la pàgina Web i la seua procedència. 

·         Classificació de la pàgina segons corresponga a les diferents Ciències de la Naturalesa. 

·         Comprovació de l'adequació del nivell de continguts al 1er Cicle de l'E.S.O. 

·         Valoració sobre la inclusió definitiva en el catàleg. 

·         Extracció dels Objectius generals i Continguts generals del currículum oficial publicat en el D.O.G.V. núm. 1.759 de data 6 d'abril de 1992 (annexos 3a en castellà i 3b en valencià), que es troben reflectits en una determinada pàgina Web, diferenciant-los en conceptuals, procedimentals i actitudinals (vore annexos 1a i 1b  o també els arxius “Catálogo.xls” o “Catàleg.xls” del disquet annex). 

·          Redacció definitiva dels Objectius específics i Continguts específics de cada pàgina Web en el catàleg valencià i en el catàleg castellà (vore annexos 1a i 1b). Són els que oferixen una informació clara i concreta sobre el contingut de la pàgina; constituint els camps de més valor per al professorat.

 

BUSCADORS UTILITZATS

YAHOO ESPAÑA

http://espanol.yahoo.com

OLÉ

http://www.ole.es

OZÚ

http://www.ozu.es

ALTAVISTA

http://www.altavista.magallanes.net

SOL

http://www.sol.es

KM 0

http://www.km0.com

HISPAVISTA

http://www.hispavista.es

TROVATOR

http://www.trovator.com

BUSCOPIO

http://www.buscopio.com

De la gran quantitat d'adreces que s'han examinat, utilitzant els “buscadors”  Yahoo España, Olé, Ozú,  AltaVista, Sol, km 0, Hispavista, Trovator i Buscopio; han sigut molt poques les que s'han pogut aprofitar, ja que la immensa majoria es referix a associacions, anuncis d'esdeveniments, programes de conferències, reclams publicitaris, etc., que tenen alguna cosa que vore amb la Naturalesa, però que no desenvolupen en si continguts de Ciències de la Naturalesa. Per una altra banda les que sí ho fan, són en general departaments d'universitats, els continguts de les quals sobrepassen els nivells aconsellats per al 1er Cicle d'E.S.O. 

          L'anàlisi minuciosa dels continguts de portals educatius com PNTIC, XTEC o EDUCARED (enllaços) ha sigut més profitós que amb els buscadors anteriorment  citats. No obstant això, tampoc no s'ha trobat proliferació de materials valuosos per al nostre Projecte. 

Les adreces que s'oferixen en el Catàleg són d'origen fiable, amb pàgines realitzades per professionals qualificats de l'educació i estan comprovades i contrastades, per la qual cosa el seu accés és completament segur i d'interés pedagògic. Al ser adreces que es van actualitzant periòdicament, d'acord amb els últims avanços metodològics i científics, es té la seguretat d'oferir al professorat l'últim en el contingut desenvolupat, tant en llengua valenciana com a castellana. 

També, no cal perdre de vista que una característica intrínseca d'Internet és l'evolució constant a la que està sotmés, per la qual cosa hi haurà adreces de pàgines Web que es mencionen en el Catàleg, que en poc de temps, creixeran desmesuradament, oferint major i millor informació amb què ja no s'ajustaria als objectius i continguts ací reflectits; mentre que altres és possible que canvien d'adreça o simplement desapareguen i podem tindre un missatge d'error en el nostre navegador a l'intentar carregar-la. 

 

2.2. Relatiu a l'estadi II del projecte de portar a cap l'experiència d'aplicació d'algunes adreces Web a l'aula de 1er Cicle d'E.S.O.:  

Tal i com estava previst, a primers del mes d'octubre, els alumnes de 1r d'E.S.O. que elegixen la matèria optativa d'Informàtica en el C. P. “Benalua” d'Alacant, dirigits i coordinats per l'autor del projecte d'investigació, es van constituir en equips de dos alumnes amb el fi de posar en pràctica l'estadi II del projecte d'investigació que consistix en el desenvolupament d'una experiència amb els alumnes, per aprendre alguns continguts de Ciències de la Naturalesa per Internet.

Posteriorment, els diferents equips d'alumnes s'han anat connectant a Internet a la seua classe d'Informàtica i han visitat les pàgines Web de les adreces que l'autor del projecte els havia preparat en un incipient arxiu de “Catàleg0.xls” en llengua castellana i un altre “Catàleg0.xls” en llengua valenciana, amb l'expressió dels objectius específics que es desitjaven aconseguir així com els continguts específics corresponents. 

Una vegada que van visitar les pàgines que els pareixien més atractives, se'ls va demanar que elegiren la pàgina Web amb què més s'identificaven. Alguns equips van prendre molt prompte la decisió i de seguida van traure per impressora la pàgina Web, per al seu tractament i estudi (vore annex 2). Altres equips van tardar més en decidir-se i l'han anat fent conforme hem obtingut major nombre d'adreces Web. 

A partir d'aquest moment en què cada equip de dos alumnes va obtindre, a través d'Internet, la informació de la pàgina Web concreta que desitjava exposar als seus companys de classe, va seguir les sis directrius metodòlogiques que s'expressen a continuació: 

1é) Estudiar a fons la pàgina Web (es va disposar de diverses sessions de 50 minuts cadascuna, per que cada equip estudiara la seua). 

2é) Confeccionar un xicotet informe escrit per a repartir als seus companys, amb l’ajuda del processador de textos Word (quatre sessions, les mateixes per a tots els equips). 

3é) Realitzar un xicotet guió per que els servisca d'ajuda en el moment de l'exposició. 

4é) Exposar el tema elegit als seus companys en assemblea, basant-se en el contingut de la pàgina Web en qüestió, visitant la citada pàgina (una o dos sessions per a cada equip, segons necessitats). 

5é) Respondre als dubtes que sorgisquen (immediatament a continuació de l'exposició). 

6é) Fer preguntes del contingut exposat a la resta de companys, per a comprovar fins a quin punt dominen lo explicat (una sessió). 

Gran part d'aquest treball s'ha realitzat en assemblea de 14  16 alumnes, amb la qual cosa s'ha propiciat la discussió i el debat fomentant l'educació en valors. 

L'autor i al mateix temps coordinador del projecte, s'ha encarregat de dirigir l'experiència moderant la discussió en el debat que se celebra al final de cada sessió, on s'han discutit les dificultats trobades. També ha exercit un “rol” important en l'exposició dels diferents continguts de Ciències de la Naturalesa, que han realitzat els pròpis alumnes, intervenint només en les ocasions que ha sigut necessari i realitzant una primera avaluació, tant de l'equip ponent com de la consecució dels objectius previstos per part de la resta del grup. 

Posteriorment, per que l'avaluació d'aquest estadi II del projecte fóra el més fiable, significativa i objectiva possible, es va pensar en comparar els resultats de dos proves escrites U.1 i U.2 els continguts de les quals s'han estudiat de forma més o menys tradicional amb el llibre i l'explicació del professor en 1r A i 1r B respectivament, amb els resultats de les mateixes proves escrites U.1 i U.2, els continguts de les quals s'han abordat amb la informació trobada en les pàgines Web que han triat els propis alumnes del Catàleg i que han realitzat els alumnes de 1r B i 1r A respectivament. 

 

horizontal rule

Anterior Amunt Següent

Para comentarios y sugerencias:

Enviar e-mail a l'autor.

Copyright.

Alfonso Martínez Miguel

Resolución aconsejada: 800x600
16 bits de colores.